Ziua 9 – Solia din 1888 și ultima generație

Adventiștii de ziua a șaptea au avut întotdeauna ceea ce ar putea fi numită o „teologie a ultimei generații”. Această teologie învață că ultima generație de creștini care sunt în viață atunci când Isus va veni va trebui să fi dezvoltat o relație cu Hristos așa cum nu a făcut-o nicio altă generație înaintea lor. Acest lucru va fi necesar pentru că ei vor trebui să fie credincioși lui Dumnezeu în timpul de necaz (Apocalipsa 13:12, 15), să trăiască în prezența lui Dumnezeu fără un mijlocitor (Daniel 12:1), să stea în prezența lui Hristos în toată slava Sa la revenirea Sa (Iuda 24) și să nu fie mistuiți în timp ce toți ceilalți locuitori ai pământului vor fi distruși de strălucirea venirii Sale (2 Tesaloniceni 2:8).

Numai cei care înțeleg și experimentează  mesajul neprihănirii prin credință din 1888 vor fi capabili să îndure cu succes aceste evenimente finale.

Cum au înțeles Jones și Waggoner

Jones și Waggoner au înțeles acest lucru. În următoarea declarație A. T. Jones a citat Apocalipsa 10:7, care declară că  atunci când al șaptelea înger va începe să sune, „taina lui Dumnezeu” se va sfârși.  Apoi a scris:

Dar care este taina lui Dumnezeu? „Hristos în voi, nădejdea gloriei. Dumnezeu… manifestat în trup”. Atunci, în aceste zile, această taină trebuie să se sfârșească în cei o sută patruzeci și patru de mii de oameni. Lucrarea lui Dumnezeu în trup omenesc. Dumnezeu fiind manifestat în trup omenesc, în tine și în mine, trebuie să fie gata. Lucrarea Sa asupra ta și a mea trebuie să fie terminată. Noi trebuie să fim desăvârșiți în Isus Hristos. Prin Duhul Sfânt trebuie să ajungem la a fi un om desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos.” Lecții despre credință, 150

Necesitatea botezului Duhului Sfânt 

După cum am văzut, lucrarea Duhului Sfânt este esențială manifestarea Domnului Hristos în poporul Său. Domnul Hristos trăiește în copiii Săi cel mai deplin prin botezul Duhului Sfânt. Prin urmare, este absolut necesar ca ultima generație de credincioși să înțeleagă și să experimenteze botezul Duhului Sfânt. Despre acest lucru, Ellen White a scris:

Nimic altceva decât botezul Duhului Sfânt nu poate aduce biserica în poziția sa corectă și nu poate pregăti poporul lui Dumnezeu pentru conflict care se apropie repede.” Manuscript releases, vol 2, 30

Ea a spus foarte clar că primirea botezului Duhului Sfânt este singura noastră speranță de a fi credincioși lui Dumnezeu în timpul conflictul final de pe pământ.

Starea periculoasă a bisericii

Potrivit cărții Apocalipsa, biserica se află într-o stare periculoasă astăzi (Apocalipsa 3:14-21). Ea este descrisă de Dumnezeu ca fiind „călduță”. Dacă starea ei nu se schimbă, ea va fi respinsă de Dumnezeu, „vărsată” din gura Lui. Prin urmare, înainte de revenirea lui Isus, biserica trebuie să treacă printr-o transformare spirituală majoră. Ea trebuie să experimenteze o experiență autentică de redeșteptare și reformă. Ellen White a înțeles această mare nevoie atunci când a scris:

Cea mai mare și mai urgentă dintre toate nevoile noastre este renașterea adevăratei evlavii printre noi. Căutarea acestei redeșteptări ar trebui să fie lucrarea noastră cea dintâi.” Solii alese, cartea 1, 58

Două lucruri sunt necesare pentru ca redeșteptarea să aibă loc. Ele sunt rugăciunea și botezul Duhului Sfânt în viața poporului lui Dumnezeu. Ellen White a indicat acest lucru în  următoarele declarații.

Înviorarea spirituală trebuie să fie așteptată numai ca răspuns la rugăciune.” Solii alese, cartea 1, 58

Botezul cu Duhul Sfânt, așa cum a fost în Ziua Cincizecimii, va conduce la o reînviere a religiei adevărate și la îndeplinirea multor lucrări minunate.” Solii alese, cartea 2, 31

Pe măsură ce poporul lui Dumnezeu experimentează personal botezul zilnic cu Duhul Sfânt, Isus va trăi în ei. El va începe să Se manifeste în viața lor. Este esențial ca ei să înțeleagă și să experimenteze neprihănirea prin credință pentru a înțelege cum să Îl lase pe Isus să trăiască viața Sa de biruință asupra oricărei ispite și a  păcatului din viața lor. Căci această ultimă generație trebuie să trăiască o viață
de biruință deplină asupra oricărei ispite și păcat. Deși acest lucru este imposibil prin forțele lor proprii, pe măsură ce învață cum să-L lase pe Domnul Hristos să trăiască biruința Sa în ei, ei vor avea propria lor experiență de biruință.

Un timp de curățire

Înainte de evenimentele finale, va avea loc o lucrare de curățire în inimile și viețile copiilor lui Dumnezeu care răspund chemării lui Dumnezeu de a face parte din acea ultimă generație. În comentariul referirii profetului Maleahi privind acest timp de curățire (Maleahi 3:1-4), Ellen White a scris:

”Profetul zice: “Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul; va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul, și va aduce Domnului daruri neprihănite”. (Maleahi 3, 2.3.) Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul Hristos va mijloci în Sanctuarul de sus vor trebui să stea în fața unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie curățite de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este mai clar prezentată în soliile din Apocalipsa capitolul 14. Când această lucrare se va fi împlinit, urmașii lui Hristos vor fi gata pentru venirea Sa. “Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară”. (Maleahi 3, 4.) Atunci, biserica pe care Domnul, la venirea Sa, o va lua la Sine va fi “o biserică slăvită, fără pată sau zbârcitură, sau altceva de felul acesta”. (Efeseni 5, 27.) Atunci ea va arăta “ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele și cumplită ca niște oști sub steagurile lor”.” Tragedia veacurilor, 425

Observați câteva puncte foarte importante din această afirmație. Profetul Maleahi a prezis un timp chiar înainte de a doua venire a lui Hristos, când va avea loc un mare proces de curățire  în rândul poporului lui Dumnezeu. Acest proces de curățire îi va determina pe copiii lui Dumnezeu să aibă caractere fără pată. Ei vor fi fost biruitori asupra oricărei ispite și  păcat din viața lor. Ellen White a scris despre această experiență:

Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi.” Parabolele Domnului Hristos, 69

Rețineți, de asemenea, că Ellen White spune despre caracterul Domnului Hristos că va fi „perfect reprodus în poporul Său”. Aceasta nu înseamnă doar îndreptățirea prin care neprihănirea lui Hristos este atribuită păcătosului. Ea se referă aici la faptul că desăvârșirea caracterului Domnului Hristos este împărtășită poporului Său. Hristos Își va manifesta în mod deplin și desăvârșit caracterul în și prin ei. Acest lucru se întâmplă numai pe măsură ce ei experimentează neprihănirea prin credința numai în Hristos. De asemenea, aceasta este singurul mod în care pot trăi în fața unui Dumnezeu sfânt fără un mijlocitor.

Când Ellen White s-a referit la acest proces de curățire care are loc „prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare”, ea se referea la vigilența sârguincioasă pe care ei au practicat-o  pentru a permite Domnului Hristos să strălucească în viața lor la fiecare moment de ispită. Ei au depus eforturi stăruitoare în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să poată fi foarte conștienți de voia lui Dumnezeu în viața lor. De asemenea, au fost sârguincioși în a păstra  o comuniune de clipă cu clipă cu Domnul lor și prin timp(uri) de rugăciune personală semnificativă(e) cu Dumnezeu în fiecare zi. Atunci când păcatele chinuitoare încearcă să-i controleze, ei își supun de bunăvoie voința și dorințele lor păcătoase lui Hristos; o luptă similară cu cea a Domnului Hristos în Grădina Ghetsimani, când S-a rugat: „Nu voia Mea, ci facă-se voia Ta”, când încercarea din fața Lui părea prea dificilă pentru a Se preda și a trece prin ea.

Aceste versete din Maleahi sunt urmate de avertismentul lui Dumnezeu cu privire la judecată.

Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptățesc pe străin şi nu se tem de Mine, zice Domnul oștirilor.” Maleahi 3:5

Această judecată a celor vii are loc chiar înainte ca lucrarea Domnului Hristos ca mijlocitor al nostru să se încheie și Isus să se întoarcă. Noi trebuie să fi experimentat curățirea din versetele unu până la patru pentru a pentru a fi judecați neprihăniți. Deoarece putem fi neprihăniți doar în Hristos, este absolut necesar ca noi să înțelegem și să experimentăm neprihănirea prin credința în Domnul Hristos în cea mai mare măsură în viețile noastre; atât neprihănirea care ne îndreptățește, cât și cea care sfințește. Numai atunci vom fi capabili să oferim Domnului o „jertfă în neprihănire”, care este acceptabilă; neprihănirea Domnului Hristos.

Un timp fără păcat

De asemenea, atunci când Hristos nu mai mijlocește ca mare preot al nostru, noi trebuie să fi atins o stare de biruință deplină asupra oricărui păcat din viața noastră. Nu vom trăi în niciun păcat cunoscut. Nu vom păcătui în gând, cuvânt sau faptă. Hristos Se va manifesta pe deplin în și prin viețile noastre. În legătură cu aceasta Ellen White a scris:

“Vine stăpânitorul lumii acesteia”, a spus Isus. “El n-are nimic în Mine.” (Ioan 14, 30.) În El nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui Satana. El nu S-a lăsat ademenit de păcat. Nici chiar printr-un gând nu S-a supus ispitei. Așa poate să fie și cu noi.” Hristos, Lumina Lumii, 123

Aceasta trebuie să fie experiența celor care sunt pregătiți să întâlnească pe Isus, deoarece nu vor mai avea parte de  slujirea mijlocitoare a Domnului Hristos la care să apeleze dacă vor păcătui. Acest lucru poate suna ca o imposibilitate; și totuși, este adevărat. Mesajul din 1888 despre neprihănirea prin credință se referea la modul de a experimenta acest nivel de ascultare față de Dumnezeu; prin puterea Duhului interior și prin credința în neprihănirea Domnului Hristos.

”Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morții. Căci – lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1-4)

Pregătiți-vă pentru ploaia târzie

Biruința asupra ispitei și a păcatului trebuie să se întâmple în viața noastră sub puterea botezului ploii timpurii a Duhului Sfânt. Dacă aceasta nu se întâmplă, ploaia târzie a Duhului nu va fi de niciun folos pentru noi. Ellen White a scris:

Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul de “înviorare” și pe cel al “ploii târzii” care să-i facă în stare să stea în picioare în ziua Domnului și să trăiască înaintea Sa. O, pe cât de mulți i-am văzut în timpul strâmtorării neacoperiți! Ei neglijaseră pregătirea necesară; din această pricină, ei nu au putut primi înviorarea pe care toți trebuie s-o aibă ca să poată fi pregătiți să trăiască în fața unui Dumnezeu sfânt.” Scrieri timpurii, 71

Este o înșelăciune a lui Satana dacă credem că nu trebuie să luăm în serios problema păcatului din viața noastră. Ellen White a confirmat acest lucru prin cuvintele:

Am văzut că nimeni nu putea avea parte de “înviorare” [ploaia târzie], dacă nu obținea biruința asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume și oricărui cuvânt și acțiune greșite.” Ibid, 71

Ploaia timpurie  a Duhului, care este botezul Duhului Sfânt, ne dă maturitatea spirituală necesară în pentru a beneficia de ploaia târzie.

”Prin lucrarea de maturizare a recoltei pământului, ploaia târzie reprezintă harul spiritual care pregătește biserica pentru venirea Fiului Omului. Dar, dacă ploaia timpurie nu a căzut, nu va exista nici o viață și firul verde nu va răsări. Așadar, până când stropii ploii timpurii nu-și îndeplinesc lucrarea, ploaia târzie nu poate conduce nici o sămânță la desăvârșire.”  Evenimentele ultimelor zile, 183

Creșterea spirituală deplină sub botezul ploii timpurii a Duhului este necesară pentru ca noi să putem măcar să recunoaștem ploaia târzie a Duhului atunci când cade.

”Dacă nu progresăm zilnic în exemplificarea virtuților creștine, nu vom recunoaște manifestarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. Este posibil ca aceasta să vină în inima tuturor celor din jurul nostru, dar noi nu o vom discerne și nici nu o vom primi.” Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 507

Prin urmare, trebuie să înțelegem și să experimentăm neprihănirea numai prin credința în Hristos pentru a fi pregătiți pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt.

Chemarea lui Dumnezeu astăzi

În lumina acestui adevăr, este absolut vital ca fiecare creștin să ia în serios chemarea lui Dumnezeu de a fi umplut cu Duhul Său și să Îl lase pe Isus să Se manifeste în și prin ei; să experimenteze neprihănirea prin credință. Numai atunci vor obține biruința  asupra oricărei ispite și a oricărui păcat din viața lor. Acesta este motivul pentru care Ellen White a scris:

Nimic în afară de botezul Duhului Sfânt nu poate aduce biserica în poziția sa corectă și să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru conflictul care se apropie repede.” Manuscripts releases vol. 2, 30

Solia îndreptățirii prin credință din 1888 este un mesaj de biruință deplină pe care o putem avea asupra ispitelor și păcatelor din viața noastră. Este necesar ca fiecare creștin să înțeleagă și să experimenteze neprihănirea prin credință dacă vor fi în viață când Isus va veni.

În plus, păcatul este o problemă a inimii; nu doar acte de neascultare. Numai Dumnezeu poate schimba inima prin Duhul Său, prin neprihănirea Domnului Hristos în noi (Romani 5:5; Galateni 5:22-23).

Cu toate acestea, dacă cineva nu înțelege adevăratul mesaj al neprihănirii prin credință, va cădea într-una din cele două false învățături.

 • Dacă este dedicat cu tărie să asculte de toate cerințele lui Dumnezeu, el va intra în contrafacerea numită „legalism”. El va căuta să devină sfânt prin propriile eforturi, cerând ca ajutorul și puterea lui Dumnezeu să se adauge eforturilor sale. Acest tip de experiență religioasă poartă cu el o povară grea și este lipsit de bucurie, deoarece nu cunoaște bucuria eliberării pe care o oferă Hristos.
 • Sau își recunoaște înfrângerea în încercarea de a asculta de toate cerințele lui Dumnezeu, deoarece a descoperit că este imposibil pentru el să asculte până la acest nivel. El va dezvolta o atitudine conform căreia ascultarea față de toate cerințele lui Dumnezeu nu se poate face. Așa că renunță să mai încerce și trăiește o viață creștină foarte convențională. El spune în inima sa, „Dumnezeu îmi iartă neajunsurile și mă va elibera în cele din urmă de păcatele care mă apasă când Isus va veni”. De asemenea, el va fi nevoit să respingă conceptul de a trăi fără Hristos ca mijlocitor în timpul timpului de necaz.

Este vreo mirare de ce Satana a luptat atât de mult în 1888 și în anii care au urmat pentru a întuneca mesajul neprihănirii prin credință? Ca denominație, am trecut prin legalism, și mulți din cei care resping legalismul astăzi au căzut într-o viață creștină convențională.

Satanei nu-i pasă în care eroare cădem, atâta timp cât nu descoperim adevărul despre neprihănirea  numai prin credința în Hristos. Mă rog ca Domnul să anuleze eforturile lui Satana astăzi de a împiedica primirea acestui mesaj și a acestei experiențe vitale în Hristos. Fie ca Dumnezeu să ne deschidă tuturor ochii la adevărul despre neprihănirea numai prin credința în Hristos (Efeseni 1:17-19).

Întrebări pentru discuție:
 1. Descrieți experiența prin care va trebui să treacă ultima generație a poporului lui Dumnezeu.
 2. De ce este necesar ca ultima generație a poporului lui Dumnezeu să înțeleagă și să experimenteze botezul Duhului Sfânt?
 3. Cum descrie Dumnezeu starea bisericii din ultimele zile, numită Laodiceea? 
 4. De ce experiență spirituală are nevoie biserica și cum poate ea să o obțină?
 5. Ce îi învață Maleahi 3:1-4 pe creștinii din zilele din urmă cu privire la experiența pe care trebuie să o aibă pentru a fi pregătiți pentru revenirea lui Hristos?
 6. Când Hristos nu mai slujește ca mijlocitor în sanctuarul ceresc, ce relație trebuie să aibă poporul lui Dumnezeu cu Hristos pentru a-I rămâne credincioși
  în timpul acelei perioade?
 7.  Ce experiență trebuie să aibă poporul lui Dumnezeu pentru a primi ploaia târzie a Duhului?
 8. Dacă cineva nu înțelege și nu experimentează neprihănirea prin credința în Hristos pentru biruința asupra tuturor ispitelor și a păcatului, care sunt cele două înșelăciuni către care îi va conduce Satana?
Cereri de rugăciune

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Dumnezeu să vă călăuzească pe tine și biserica să înțelegeți și să experimentați  ploaia târzie a Duhului
 • Numele de pe lista ta de rugăciune

Traducere:  Adina Păltineanu  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *