Cei trei tineri au dat pe față puterea lui Dumnezeu – 15 martie

Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El. Daniel 3:28

Prin liberarea lor supranaturală, se dădu pe faţă puterea şi maiestatea lui Dumnezeu înaintea acelei gloate numeroase. Isus însuşi a trecut alături de ei în cuptorul de foc şi prin strălucirea prezenţei Sale, împăratul cel trufaş al Babilonului fu convins că nu poate fi altul decât Fiul lui Dumnezeu. Lumina cerească se revărsa de la Daniel şi de la tovarăşii săi, până când toţi cei din jurul lor au înţeles credinţa care le înnobilase viaţa şi le înfrumuseţase caracterul. Prin eliberarea slujitorilor Săi credincioşi, Domnul declară, că El va apăra pe cel apăsat şi va înlătura toate puterile pământeşti care vor să calce în picioare autoritatea Dumnezeului Cerului.

O, ce învăţătură este dată prin aceasta celor fricoşi, şovăitori şi timizi în lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce încurajare pentru cei care nu dau înapoi de la îndeplinirea datoriei lor din cauza ameninţărilor sau primejdiei! Aceste caractere credincioase şi statornice dădeau exemplifică sfințenia fără să aibă de gând să câştige şi vreo onoare înaltă. S-ar putea ca mărimea binelui săvârşit de creştinii oarecum neluaţi în scamă, dar totuşi consacraţi, să nu poată fi apreciată decât atunci când raportul vieţii lor va fi făcut cunoscut, când judecata se va ţine şi cărţile cerului vor fi deschise.

Hristos Se identifică cu interesele acestei clase; El nu Se ruşinează să-i numească fraţii Săi. Ar trebui să fie sute de aceştia între noi, acolo unde acum nu e decât unul. Viaţa lor este atât de alipită de Dumnezeu şi atât de armonizată cu voinţa Sa, incit ei vor străluci şi vor răspândi lumină, fiind pe deplin sfinţiţi la corp, suflet şi spirit.

Lupta între fiii luminii şi fiii întunericului se continuă fără încetare. Cei care rostesc Numele lui Hristos trebuie să se trezească din acea letargie care le paralizează străduinţele şi să facă faţă răspunderilor solemne care apasă asupra lor. Toţi ce fac aceasta se pot aştepta ca puterea lui Dumnezeu să se descopere prin ei. Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii, va fi reprezentat prin cuvintele şi faptele lor, iar Numele lui Dumnezeu va fi proslăvit. – Sfințirea Vieții p. 40,41.

Aşa cum a fost în zilele lui Șadrac, Meşac şi Abed-Nego, tot aşa şi în perioada de încheiere a istoriei pământului, Dumnezeu va lucra cu putere în favoarea acelora care vor sta neclintiţi pentru dreptate. Acela care a umblat cu demnitarii iudei în cuptorul încins, va fi cu urmaşii Săi oriunde se vor afla… Cei aleşi ai Săi vor sta neclintiţi. – Profeți și Regi, p. 513.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *