Prin ochiul credinței, Hristos este mereu prezent – 8 ianuarie

Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Ioan 16:7

Domnul Hristos a spus: ”Vă este de folos să Mă duc.” Nimeni nu poate fi atunci favorizat datorită locului în care se află sau al contactului personal cu Hristos. Mântuitorul ar fi astfel accesibil la fel tuturor și în acest sens El ar fi mai aproape de noi  decât dacă nu S-ar fi înălțat la ceruri. Acum toți pot fi favorizați în mod egal privind la El și reflectând caracterul Său. Ochiul credinței Îl poate vedea mereu prezent în toată bunătatea, harul, răbdarea, bunăvoința și iubirea, acele atribute spirituale și divine. Și privind suntem schimbați în asemănarea Lui.

Hristos va reveni curând pe norii cerului și noi trebuie să fim pregătiți să-L întâlnim, fără pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta. Noi trebuie să acceptăm acum invitația Domnului Hristos. El spune: ” Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Cuvintele lui Hristos către Nicodim au valoare practică și astăzi: ” Isus i-a răspuns: <Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: <Trebuie să vă naşteţi din nou.> Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.>”

Puterea lui Dumnezeu care convertește trebuie să fie asupra inimilor noastre. Trebuie să studiem viața Domnului Hristos și să imităm Modelul divin. Trebuie să stăruim asupra desăvârșirii caracterului Său și să fim schimbați după chipul Său. Nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu va deveni rob voinței Domnului Hristos.

Cerul nu are păcat, necurăție sau stricăciune și dacă locuim în atmosfera sa, dacă privim la slava lui Hristos, trebuie să avem o inimă curată, un caracter desăvârșit prin harul și neprihănirea Lui. Noi nu trebuie să fim absorbiți de plăceri și distracții, ci să ne pregătim pentru locuințele minunate pe care Hristos a plecat să le pregătească pentru noi. Dacă suntem credincioși, căutând să binecuvântăm pe alții, făcând binele cu răbdare, la venirea Sa Domnul Hristos ne va încorona cu slavă, onoare și nemurire. – The Review and Herald, 5 decembrie 1912.

Acest text este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *