40 Zile de rugăciune – Ziua 32 – Solia din 1888 și ultima generație

Adventiștii de ziua a șaptea au avut întotdeauna ceea ce ar putea fi numită o „teologie a ultimei generații”. Această teologie învață că ultima generație de creștini care sunt în viață atunci când Isus va veni va trebui să fi dezvoltat o relație cu Hristos așa cum nu a făcut-o nicio altă generație înaintea lor. Acest lucru va fi necesar pentru că ei vor trebui să fie credincioși lui Dumnezeu în timpul de necaz (Apocalipsa 13:12, 15), să trăiască în prezența lui Dumnezeu fără un mijlocitor (Daniel 12:1), să stea în prezența lui Hristos în toată slava Sa la revenirea Sa (Iuda 24) și să nu fie mistuiți în timp ce toți ceilalți locuitori ai pământului vor fi distruși de strălucirea venirii Sale (2 Tesaloniceni 2:8).

Numai cei care înțeleg și experimentează  mesajul neprihănirii prin credință din 1888 vor fi capabili să îndure cu succes aceste evenimente finale.

Cum au înțeles Jones și Waggoner

Jones și Waggoner au înțeles acest lucru. În următoarea declarație A. T. Jones a citat Apocalipsa 10:7, care declară că  atunci când al șaptelea înger va începe să sune, „taina lui Dumnezeu” se va sfârși.  Apoi a scris:

Dar care este taina lui Dumnezeu? „Hristos în voi, nădejdea slavei. Dumnezeu… manifestat în trup”. Atunci, în aceste zile, această taină trebuie să se sfârșească în cei o sută patruzeci și patru de mii de oameni. Lucrarea lui Dumnezeu în trup omenesc. Dumnezeu fiind manifestat în trup omenesc, în tine și în mine, trebuie să fie gata. Lucrarea Sa asupra ta și a mea trebuie să fie terminată. Noi trebuie să fim desăvârșiți în Isus Hristos. Prin Duhul Sfânt trebuie să ajungem la a fi un om desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos.” Lecții despre credință, 150

Necesitatea botezului Duhului Sfânt 

După cum am văzut, lucrarea Duhului Sfânt este esențială manifestarea Domnului Hristos în poporul Său. Domnul Hristos trăiește în copiii Săi cel mai deplin prin botezul Duhului Sfânt. Prin urmare, este absolut necesar ca ultima generație de credincioși să înțeleagă și să experimenteze botezul Duhului Sfânt. Despre acest lucru, Ellen White a scris:

Nimic altceva decât botezul Duhului Sfânt nu poate aduce biserica în poziția sa corectă și nu poate pregăti poporul lui Dumnezeu pentru conflict care se apropie repede.” Manuscript releases, vol 2, 30

Ea a spus foarte clar că primirea botezului Duhului Sfânt este singura noastră speranță de a fi credincioși lui Dumnezeu în timpul conflictul final de pe pământ.

Lectură personală în vederea discuției:

Starea periculoasă în care se află biserica

Potrivit cărții Apocalipsa, biserica se află într-o stare periculoasă astăzi (Apocalipsa 3:14-21). Ea este descrisă de Dumnezeu ca fiind „călduță”. Dacă starea ei nu se schimbă, ea va fi respinsă de Dumnezeu, „vărsată” din gura Lui. Prin urmare, înainte de revenirea lui Isus, biserica trebuie să treacă printr-o transformare spirituală majoră. Ea trebuie să experimenteze o experiență autentică de redeșteptare și reformă. Ellen White a înțeles această mare nevoie atunci când a scris:

Cea mai mare și mai urgentă dintre toate nevoile noastre este renașterea adevăratei evlavii printre noi. Căutarea acestei redeșteptări ar trebui să fie lucrarea noastră cea dintâi.” Solii alese, cartea 1, 58

Două lucruri sunt necesare pentru ca redeșteptarea să aibă loc. Ele sunt rugăciunea și botezul Duhului Sfânt în viața poporului lui Dumnezeu. Ellen White a indicat acest lucru în  următoarele declarații.

Înviorarea spirituală trebuie să fie așteptată numai ca răspuns la rugăciune.” Solii alese, cartea 1, 58

Botezul cu Duhul Sfânt, așa cum a fost în Ziua Cincizecimii, va conduce la o reînviere a religiei adevărate și la îndeplinirea multor lucrări minunate.” Solii alese, cartea 2, 31

Pe măsură ce poporul lui Dumnezeu experimentează personal botezul zilnic cu Duhul Sfânt, Isus va trăi în ei. El va începe să Se manifeste în viața lor. Este esențial ca ei să înțeleagă și să experimenteze neprihănirea prin credință pentru a înțelege cum să Îl lase pe Isus să trăiască viața Sa de biruință asupra oricărei ispite și a  păcatului din viața lor. Căci această ultimă generație trebuie să trăiască o viață de biruință deplină asupra oricărei ispite și păcat. Deși acest lucru este imposibil prin forțele lor proprii, pe măsură ce învață cum să-L lase pe Domnul Hristos să trăiască biruința Sa în ei, ei vor avea propria lor experiență de biruință.

Un timp de curățire

Înainte de evenimentele finale, va avea loc o lucrare de curățire în inimile și viețile copiilor lui Dumnezeu care răspund chemării lui Dumnezeu de a face parte din acea ultimă generație. În comentariul referirii profetului Maleahi privind acest timp de curățire (Maleahi 3:1-4), Ellen White a scris:

”Profetul zice: “Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul; va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul, și va aduce Domnului daruri neprihănite”. (Maleahi 3, 2.3.) Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul Hristos va mijloci în Sanctuarul de sus vor trebui să stea în fața unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie curățite de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este mai clar prezentată în soliile din Apocalipsa capitolul 14Când această lucrare se va fi împlinit, urmașii lui Hristos vor fi gata pentru venirea Sa. “Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară”. (Maleahi 3, 4.) Atunci, biserica pe care Domnul, la venirea Sa, o va lua la Sine va fi “o biserică slăvită, fără pată sau zbârcitură, sau altceva de felul acesta”. (Efeseni 5, 27.) Atunci ea va arăta “ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele și cumplită ca niște oști sub steagurile lor”.” Tragedia veacurilor, 425

Observați câteva puncte foarte importante din această afirmație. Profetul Maleahi a prezis un timp chiar înainte de a doua venire a lui Hristos, când va avea loc un mare proces de curățire  în rândul poporului lui Dumnezeu. Acest proces de curățire îi va determina pe copiii lui Dumnezeu să aibă caractere fără pată. Ei vor fi fost biruitori asupra oricărei ispite și  păcat din viața lor. Ellen White a scris despre această experiență:

Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi.” Parabolele Domnului Hristos, 69

Rețineți, de asemenea, că Ellen White spune despre caracterul Domnului Hristos că va fi „perfect reprodus în poporul Său”. Aceasta nu înseamnă doar îndreptățirea prin care neprihănirea lui Hristos este atribuită păcătosului. Ea se referă aici la faptul că desăvârșirea caracterului Domnului Hristos este împărtășită poporului Său. Hristos Își va manifesta în mod deplin și desăvârșit caracterul în și prin ei. Acest lucru se întâmplă numai pe măsură ce ei experimentează neprihănirea prin credința numai în Hristos. De asemenea, aceasta este singurul mod în care pot trăi în fața unui Dumnezeu sfânt fără un mijlocitor.

Când Ellen White s-a referit la acest proces de curățire care are loc „prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare”, ea se referea la vigilența sârguincioasă pe care ei au practicat-o  pentru a permite Domnului Hristos să strălucească în viața lor la fiecare moment de ispită. Ei au depus eforturi stăruitoare în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să poată fi foarte conștienți de voia lui Dumnezeu în viața lor. De asemenea, au fost sârguincioși în a păstra  o comuniune de clipă cu clipă cu Domnul lor și prin timp(uri) de rugăciune personală semnificativă(e) cu Dumnezeu în fiecare zi. Atunci când păcatele chinuitoare încearcă să-i controleze, ei își supun de bunăvoie voința și dorințele lor păcătoase lui Hristos; o luptă similară cu cea a Domnului Hristos în Grădina Ghetsimani, când S-a rugat: „Nu voia Mea, ci facă-se voia Ta”, când încercarea din fața Lui părea prea dificilă pentru a Se preda și a trece prin ea.

Aceste versete din Maleahi sunt urmate de avertismentul lui Dumnezeu cu privire la judecată.

Mă voi apropia de voi pentru judecată şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptățesc pe străin şi nu se tem de Mine, zice Domnul oștirilor.” Maleahi 3:5

Această judecată a celor vii are loc chiar înainte ca lucrarea Domnului Hristos ca mijlocitor al nostru să se încheie și Isus să se întoarcă. Noi trebuie să fi experimentat curățirea din versetele unu până la patru pentru a pentru a fi judecați neprihăniți. Deoarece putem fi neprihăniți doar în Hristos, este absolut necesar ca noi să înțelegem și să experimentăm neprihănirea prin credința în Domnul Hristos în cea mai mare măsură în viețile noastre; atât neprihănirea care ne îndreptățește, cât și cea care sfințește. Numai atunci vom fi capabili să oferim Domnului o „jertfă în neprihănire”, care este acceptabilă; neprihănirea Domnului Hristos.

Ziua 32 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să te conducă pe tine și biserica  la înțelegerea și experimentarea ploii târzii a Duhului Sfânt.
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 32 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Ce este teologia ultimei generații?
 2. Ce este taina lui Dumnezeu?
 3. Care este singura noastră speranță de a fi în situația potrivită când conflictual zilelor din urmă se apropie?
 4. Care este transformarea spirituală de care are nevoie biserica înainte de întoarcerea lui Isus?
 5. Care ar trebui să fie prima noastră lucrare?
 6. Care sunt cele două lucruri necesare pentru ca redeșteptarea să aibă loc?
 7. Ce trebuie să înțelegem despre refacerea lui Hristos în noi?
 8. Ce este neprihănirea prin credință în sensul cel mai deplin?
 9. În Parabolele Domnului Hristos, pagina 69, Ellen White scrie că atunci când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi. Explică procesul prin care caracterul lui Hristos este perfect reprodus în noi.
 10. Citește următorul citat din cartea lui Denis Smith, pg. 133 PDF și meditează la redeșteptarea și transformarea lui Dumnezeu și neprihănirea lui Hristos în viața ta.
Ziua 31 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 33.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 33, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Versiunea audio min 16.20 – min 29.12

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *