Ziua 6 – Biruință deplină asupra ispitei și a păcatului

Când pleci într-o călătorie, este necesar să știi unde vrei să mergi. Același lucru este valabil și pentru umblarea noastră cu Dumnezeu; trebuie să știm unde vrea El să ne ducă în relația noastră cu El și biruința pe care o putem avea în El asupra ispitei și a păcatului. În acest capitol, vom lua în considerare unde vrea Dumnezeu să ne ducă în legătură cu biruința asupra păcatului în viața noastră. Este esențial să înțelegem acest aspect al neprihănirii prin credință. Dacă nu înțelegem, vom ajunge la concluzia că pur și simplu trebuie să continuăm cu anumite păcate care ne împovărează viața până când Isus va veni. Tragedia acestui tip de gândire este că vom fi pierduți dacă trăim o viașă de păcat voit, cunoscut când Isus se va întoarce în slavă.

Este posibil?

Este cu adevărat posibilă o viață de continuă ascultare?  Chiar putem avea biruință asupra oricărei ispite și oricărui păcat din viața noastră? Dumnezeu, în Biblie, ne cheamă să trăim acest mod de viață. Apostolul Pavel afost foarte clar cu privire la voința lui Dumnezeu în ceea ce privește biruința deplină:

Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” Romani 6:6

Tot aşa şi voi înşivă socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.” Romani 6:11-12

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” Romani 6:14

Și Ioan era de acord cu punctul de vedere al lui Pavel despre biruința asupra păcatului:

Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.” 1 Ioan 3: 6

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” 1 Ioan 3:9

Aceste versete afirmă clar că biruința asupra ispitei și a păcatului este posibilă pentru creștin. Ellen White a susținut și ea acest punct de vedere.

”Cel care nu are suficientă credință în Hristos pentru a crede că El îl poate împiedica să păcătuiască, nu are credința care îi va da intrare în Împărăția lui Dumnezeu.” Review and Herald, 10 martie 1904

”De la toți se cere desăvârșirea morală. Parabolele Domnului Hristos, 330

“Vine stăpânitorul lumii acesteia”, a spus Isus. “El n-are nimic în Mine.” Ioan 14, 30. În El nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui Satana. El nu a consimțit la păcat. Nici chiar printr-un gând nu S-a supus ispitei. Așa poate să fie și cu noi.” Hristos Lumina Lumii, p. 123

Învățătura lui A. T. Jones despre biruința deplină

Jones și Waggoner au învățat și ei acest lucru. Într-o serie de articole intitulate „Desăvârșirea creștină”, în Review and Herald, 18, 25 iulie; și 1 august 1899, A. T. Jones a prezentat o expunere destul de detaliată a capitolului 6 din Romani. Iată câteva din declarațiile sale referitoare la biruința asupra ispitei și asupra păcatului pe care credinciosul trebuie să o experimenteze prin Hristos. Ele sunt preluate din cartea, Lessons on Faith, o compilație de scrieri de Jones și Waggoner. După ce a discutat despre Romani 6:1, Jones a scris (numerele paginilor apar în paranteză):

Atunci nu intenționează El [Dumnezeu] ca tu și cu mine să fim feriți de a păcătui? Și când știm că intenționează acest lucru, atunci îl putem aștepta cu încredere. Dacă nu ne așteptăm la lucrul acesta, nu se va întâmpla niciodată.” (141)

Referindu-se la Romani 6:7, el a spus:

Răstignirea, distrugerea și, de acum încolo, nu slujesc păcatului, aceasta este calea către desăvârșirea creștină.” (143)

El a continuat:
”Deci este clar că primul, al doilea, al șaselea, al șaptelea și al optulea verset din capitolul șase din Romani intenționează ca noi să fim feriți de a păcătui.” (144)

După ce a citat Romani 6:13, el a scris:

”Domnia harului ridică sufletul deasupra păcatului, îl ține acolo, domnește împotriva puterii păcatului și eliberează sufletul de păcat.” (Ibid.)

Astfel, de la primul verset până la al patrusprezecelea din capitolul al șaselea din Romani, se propovăduiește, iar și iar, eliberarea din păcat și libertatea de a nu păcătui.” Ibid.

Apoi Jones rezumă ceea ce a prezentat din Romani 6.

Începe cu eliberarea de păcat; asta e un lucru grozav. Urmează, libertatea de a nu păcătui; și acesta este un lucru grozav. Apoi, pe lângă acasta, slujitori ai neprihănirii; și acesta este un lucru grozav. Urmează  apoi sfințirea; și asta este un lucru grozav. Și peste toate, sfârșitul, viața veșnică; și asta este un lucru grozav.
Aceasta este calea către desăvârșirea creștină. Este calea răstignirii, până la distrugerea trupului păcatului, spre libertatea de a nu mai păcătui, spre slujirea neprihănirii, spre sfințire, spre desăvârșirea în Isus Hristos prin Duhul Sfânt, spre viața veșnică.” (146)

Rețineți, de asemenea, accentul pe care îl pune pe necesitatea Duhului Sfânt în biruința pe care Hristos vrea să o manifeste în viața noastră. Umplerea, botezul cu Duhul Sfânt este absolut necesar pentru biruința deplină.

Învățătura lui E. J. Waggoner despre biruința deplină

Și Waggoner a învățat că biruința deplină asupra ispitei și a păcatului este posibilă chiar și acum prin Hristos.

”Biruirea este acum; biruințele de câștigat sunt biruințe asupra poftelor cărnii, pofta ochilor și mândria vieții, biruințe asupra eului și îngăduinței de sine.” (Lessons on faith, p. 3)

El a recunoscut că mulți creștini nu au biruință completă asupra păcatului și consideră că viața creștină este o mare povară.

”Unii oameni privesc cu groază gândul că trebuie să poarte un război continuu cu eul și poftele lumești. Asta pentru că ei nu știu încă nimic despre bucuria victoriei; ei au experimentat numai înfrângere. Dar nu este un lucru atât de jalnic să lupți în mod continuu, când există o victorie continuă.” (Ibid.)

Apoi, Waggoner a pus întrebarea: „Acum cum putem obține mereu biruințe în războiul nostru spiritual?” Apoi l-a citat pe John.

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.” (1 Ioan 5:4)

Waggoner a fost foarte clar că prin Duhul Sfânt se obține o biruință completă.

”Cum lucrează Duhul într-un om pentru a-i supune patimile și pentru a-l face biruitor asupra mândriei, invidiei și egoismului, este un lucru cunoscut doar de Duhul; este suficient pentru noi să știm că se face și se va face în oricine dorește, mai presus de orice altceva, acea lucrare săvârșită în el și care se încrede în Dumnezeu pentru îndeplinirea ei.” (Lessons on faith, p. 5)

Numai prin experimentarea zilnică a botezului cu Duhul Sfânt, Duhul va putea face această lucrare a biruinței în noi. Waggoner a legat lucrarea Duhului cu Domnul Hristos lucrând în cel credincios.

”Aici este secretul puterii. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel căruia i s-a dat toată puterea în Cer și pe pământ, este Cel care face lucrarea. Dacă El trăiește în inimă pentru a face lucrarea, înseamnă oare că te lauzi când spui că pot fi obținute mereu biruințe? Da, se numește laudă; dar este lăudarea în Domnul și aceasta este îngăduită.” (Ibid., 4)
Experimentarea victoriei complete prin Hristos și prin Duhul sunt inseparabile deoarece Domnul Hristos trăiește în credincios prin botezul cu Duhul Sfânt.

Toți sunt de acord

Biblia, Ellen White, Jones și Waggoner sunt toți de acord că biruința completă asupra ispitei și a păcatului este posibilă chiar și acum. Mesajul neprihănirii prin credință prezentat în 1888 ne învață „cum” putem avea această victorie completă prin Domnul Hristos care trăiește în noi prin Duhul.

Victoria deplină este experiența pe care trebuie să o avem cu toții dacă trăim în timpul când vine Isus. De aceea, Satana a luptat atât de înverșunat pentru a-l împiedica pe poporul lui Dumnezeu să înțeleagă mesajul neprihănirii prin credință. Nu trebuie să ne temem de uneltirile lui Satana împotriva noastră. Isus a câștigat biruința completă asupra vrăjmașului nostru și ne oferă acea biruință prin credința  în neprihănirea Sa. Isus a început lucrarea mântuirii în viața noastră și El ne va duce la biruința completă pe măsură ce ne punem credința în El și în neprihănirea Lui.

„Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6)

Nu te descuraja

Nu te descuraja dacă nu vezi acest nivel de biruință în viața ta astăzi. A învăța calea biruinței prin Domnul Hristos este un proces. După cum a scris ucenicul Ioan, Dumnezeu dorește ca noi să avem biruința. Totuși, în caz de cădem, îl avem pe Isus Hristos ca avocat al nostru la Tatăl. (1 Ioan 2:1) Datorită lucrării de mijlocire a Domnului Hristos ca Mare Preot, avem iertare. (1 Ioan 1:9)

Într-o zi, în curând, Isus își va încheia lucrarea de Mare Preot pentru noi (Daniel 12:1; Apocalipsa 15:8). În acel moment trebuie să fi învățat cum să experimentăm biruința asupra oricărei ispite și păcat prin neprihănire prin credința în Domnul Hristos. Nu-ți fie teamă. În schimb, învață să ai încredere zilnic, clipă de clipă, în Isus pentru ca El să-Și îndeplinească lucrarea în tine. (Filipeni 1:6)

Întrebări pentru discuție:
 1. Dacă nu credem că putem experimenta victoria asupra ispitei și a păcatului în viața noastră, ce fel de viață vom  trăi atunci când Hristos Se va întoarce?
 2. Dacă nu trăim o viață de biruință asupra păcatului prin credința în Hristos, care va fi soarta noastră atunci când El se va întoarce?
 3. Ce a scris A.T. Jones despre tipul de biruință pe care o poate avea creștinul prin Domnul Hristos?
 4. Ce a scris E.J. Waggoner despre tipul de biruință pe care creștinul o poate avea prin Hristos?
 5. Ce a scris Ellen White despre biruința asupra păcatului pe care trebuie să o aibă creștinul?
 6. În caz de cădem într-un păcat, ce asigurări ne sunt date în 1 Ioan 2:1 și 1 Ioan 1:9?
 7. Ar trebui să ne descurajăm dacă nu experimentăm nivelul de biruință asupra păcatului pe care noi dorim în inima noastră să experimentăm? De ce?
 8. Dacă ne păstrăm credința în Dumnezeu pentru a finaliza lucrarea Sa în noi, ce promisiune ne-a dat El?
Cereri de rugăciune

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru ca Dumnezeu să conducă biserica și pe tine să experimentați biruința completă asupra păcatului prin credința în Domnul Hristos
 • Numele de pe lista ta de rugăciune

Traducere: Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *