Ziua 4 – Hristos trăiește în cel credincios

Când credinciosul primește botezul cu Duhul Sfânt, el Îl primește de fapt pe Hristos mai deplin în viața sa. Mai mult decât atât, Hristos trăind pe deplin în viața cuiva este singura modalitate de a experimenta neprihănirea Sa în viață. Prin urmare, experiențele botezului cu Duhul Spirit, trăirea lui Hristos în credincios și neprihănirea prin credință sunt toate strâns legate între ele.

Isus trăiește în credinciosul care este umplut cu Duhul Sfânt

Ioan ne spune că cei credincioși care vor trăi când va veni Hristos vor fi „asemenea” Lui (1 Ioan 3:2). Cât de asemenea lui Hristos vom deveni? Cuvântul grecesc tradus „ca” înseamnă „exact ca” El. Cum se poate întâmpla asta? Prin botezul zilnic cu Duhul Sfânt, Isus își va trăi viața în noi. Pavel a descris acest lucru când a scris:

Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Galateni 2:20

Prin umplerea cu Duhul Sfânt, Hristos va veni și va trăi în fiecare dintre noi. În textul de mai sus, Pavel a afirmat clar că, deși era încă în viață, nu el era cel care „trăia”. Nu, Hristos era Cel care trăia de fapt „viața” în el.

În mai multe declarații, Pavel a învățat acest adevăr despre Hristos care trăiește în credincios.

Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.” 2 Corinteni 13:5

Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Hristos chip în voi!” Galateni 4:19

În versetul de mai sus, Pavel se referea la procesul prin care Hristos se manifestă (sau ia chip) deplin în credincios.

Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.” Coloseni 1:27

Isus trăind în noi este singura noastră speranță de a manifesta pe deplin slava sau caracterul Lui în viața noastră.

Făgăduința lui Isus

Isus a făcut o promisiune minunată ucenicilor Săi pe când era gata să-i părăsească. El a promis că venirea Duhului Sfânt va avea ca rezultat locuirea lui Isus în ei.

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” Ioan 14:16-18 (Sublinierea autorului)

Aici, Isus a declarat clar că El Se va „întoarce” la ucenicii Săi prin Duhul Sfânt. Aceasta a avut loc în ziua Cincizecimii când ucenicii au primit botezul cu Duhul Sfânt. Așadar prin umplerea Duhului, Hristos trăiește cel mai deplin în urmașii Săi.

Beneficiile

Deoarece Hristos trăiește în credinciosul umplut cu Duhul Sfânt, acesta va avea gândul lui Hristos (1 Corinteni 2:16; Filipeni 2:5). El va avea și alte atribute ale lui Hristos:

 •  va iubi ce-I place Lui și va urî ce nu-I place Lui
 • Dragostea Lui pentru neprihănire
 • Ura lui față de păcat
 • Dorința Lui de a asculta de Tatăl (Psalmul 40:7-8)
 • Pasiunea lui pentru suflete (Luca 19:10)

Pavel ne-a spus că înțelepciunea, neprihănirea și sfințenia lui Hristos sunt ale noastre ca și creștini plini de Duh (1 Corinteni 1:30) – fiecare virtute și calitate a Domnului Hristos. Trebuie să devenim din ce în ce mai mult ca Domnul Hristos în fiecare zi, pe măsură ce suntem schimbați după „chipul Său din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).

Hristos trăind în cel credincios prin umplerea cu Duhul Sfânt are ca rezultat formarea caracterul lui Hristos pe deplin în el. Duhul Sfânt produce „roada Duhului” atunci când locuiește în noi (Galateni 5:22-23). Acest minunat rod al caracterului va fi manifestat în viață din ce în ce mai abundent pe măsură ce Duhul va stăpâni din ce în ce mai mult asupra vieții. Duhul va prelua în așa măsură controlul asupra credinciosului, încât acesta va deveni ca Isus în toate privințele (1 Ioan 3:2). Ellen White a descris foarte frumos acest lucru în următoarea declarație:

Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Și dacă noi consimțim, El Se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, încât va lega inima și mintea noastră cu voința Sa, astfel că, atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voința, înnobilată și sfințită, își va găsi cea mai mare plăcere în slujirea Lui. Când Îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem privilegiul să-L cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios.” (Sublinierea autorului) Hristos Lumina Lumii, p. 668

Botezul cu Duhul Sfânt va aduce cu sine împlinirea promisiunii lui Hristos că cei credincioși vor face și ei „lucrările” pe care le-a făcut El și chiar altele și mai mari (Ioan 14:12). Hristos va face și astăzi aceleași lucrări prin cei credincioși, așa cum a făcut atunci când a umblat pe acest pământ acum 2.000 de ani. Aceasta se întâmplă atunci când credinciosul primește botezul cu Duhul Sfânt și continuă să umble în Duhul. De fapt, Isus a spus că urmașii Lui vor face „lucrări mai mari”, deoarece lucrările Lui vor fi manifestate prin fiecare credincios care Îl primește pe deplin prin botezul zilnic cu Duhul Sfânt. Într-un sens foarte real, fiecare credincios Îl reflectă pe Hristos în lume. Noi devenim gura lui Hristos, mâinile lui Hristos, picioarele lui Hristos, făcând chiar lucrările pe care El le-a făcut: predicarea, vindecarea, scoaterea demonilor, învățarea, etc.

Hristos este exemplul nostru în toate lucrurile. Fiecare cuvânt pe care El l-a rostit și fiecare lucrare pe care a făcut-o nu El era Cel care le vorbea sau le făcea. El era pur și simplu un vas gol în care Tatăl Său locuia prin Duhul Sfânt. Din această cauză Isus a spus despre Sine:

Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.” Ioan 14:10

Experiența noastră trebuie să fie asemănătoare cu cea a lui Hristos. Prin locuirea Duhului Sfânt, Isus trebuie să trăiască în noi, să vorbească prin noi și să lucreze prin noi. Primirea zilnică a botezului cu Duhul Sfânt îi dă posibilitatea lui Hristos să trăiască viața Sa neprihănită de ascultare în și prin noi. Biruința noastră personală asupra ispitei și a păcatului este pur și simplu victoria lui Hristos trăită în viețile noastre. Drept urmare, neprihănirea Lui va fi văzută în noi atunci când alegem să-L lăsăm să-și manifeste viața Lui neprihănită în noi și să credem că El o va face. Aceasta este neprihănirea prin credință.

Aceasta este „descoperirea fiilor lui Dumnezeu” pe care o așteaptă întreaga fire (Romani 8:19). Când aceasta se va întâmpla în plinătatea sa, pământul va fi luminat de slava caracterului  lui Dumnezeu și va veni sfârșitul (Apocalipsa 18:1).
Această manifestare deplină a lui Hristos este și ceea ce așteaptă Hristos .

Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi.” Parabolele Domnului Hristos, p. 69

Observați în această declarație a Ellen-ei White că Domnul Hristos nu așteaptă ca tu și cu mine să devenim pur și simplu ca Isus prin copierea stilului Său de viață. Nu, Hristos așteaptă manifestarea Lui „Însuși” în noi. De asemenea, rețineți că nu trebuie să reproducem caracterul lui Hristos pentru El. Nu, El trebuie să reproducă caracterul Său în noi pentru noi.

Caracterul și lucrările Domnului Hristos descoperite

Caracterul manifestat de Hristos și lucrările pe care El le-a făcut vor fi văzute în viața fiecărui credincios care primește botezul cu Duhul Sfânt și continuă să umble în acel botez. De aceea, Isus a putut afirma cu tărie că semne distinctive îi vor urma pe cei care cred, cum ar fi vindecări și alungarea demonilor (Marcu 16:15-18).

Vedem aceste cuvinte ale lui Hristos împlinite începând de la Cincizecime încoace. Caracterul Său a fost manifestat prin toți cei care au primit umplerea Duhului (Fapte 2:46-47). Mii de oameni au fost câștigați pentru Hristos prin predicarea Evangheliei, iar bolnavii au fost vindecați (Fapte 5:15-16).

Această lucrare minunată a lui Hristos a continuat în primele câteva secole ale erei creștine. Cu toate acestea, pe măsură ce întunericul a venit asupra bisericii prin multele învățături false care au fost acceptate și propagate, biserica și-a pierdut puterea. Marea epocă a apostaziei a adus cu ea o mare slăbiciune în trupul lui Hristos. Caracterul lui Hristos a devenit întunecat, câștigarea sufletelor s-a stins, iar vindecările aproape au încetat. Un timp de mare foamete spirituală a cuprins creștinătatea.

Creștinii de astăzi nu sunt scutiți de aceste influențe nefericite. De fapt, Dumnezeu în mesajul Său către Laodicea a indicat că ultima biserică a erei creștine, în care trăim acum, nu reușește să reflecte caracterul lui Hristos (Apocalipsa 3:14-22). Din nefericire, însă, ea nu este conștientă de lipsurile ei. Creștinii laodiceni cred că au tot ce le trebuie. Biserica este „călduță”, așa că trebuie să fie încălzită pentru a deveni „plină de foc” pentru Domnul lor. Cine are focul? Isus. Ioan Botezătorul a prezis că Hristos va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc (Luca 3:16). Focul botezului cu Duhul Sfânt este singura speranță pentru biserica Laodicea.

”Mi-aș dori să avem botezul cu Duhul Sfânt. Lucrul acesta trebuie să-l avem înainte de a putea manifesta perfecțiunea vieții și a caracterului. Mi-aș dori ca fiecare membru al bisericii să-și deschidă inima lui Isus, spunând: „Vino, Oaspete ceresc, rămâi cu mine.” Manuscript Releases, Vol. 2, p. 26.

Hristos vrea să intre în viețile noastre

Hristos este înfățișat ca „bătând” la ușa laodicenilor (Apocalipsa 3:20). El tânjește să devină parte din viața acelora care mărturisesc a fi credincioși, iar aceasta este singura soluție la problema lor. Locuirea lăuntrică a lui Hristos are loc numai prin umplerea Duhului Sfânt. Mesajul lui Hristos către laodiceni este într-adevăr o chemare de a primi botezul cu Duhul Sfânt, o experiență care îl atrage pe Hristos pe deplin în viața lor.

Când creștinii zilelor din urmă vor primi botezul cu Duhul Sfânt și vor continua să umble zilnic în el, vom fi martori la o mare redeșteptare și reformă. Caracterul lui Hristos va fi manifestat în perfecțiunea lui în poporul Său de către Hristos Însuși. Solia lui Dumnezeu pentru zilele din urmă va fi proclamată cu o putere nemaivăzută până acum. Multe semne vor urma. Ellen White a vorbit despre această perioadă când a scris:

În viziuni de noapte, mi-au trecut pe dinainte reprezentări ale unei mari mișcări de reformă în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Bolnavii era vindecați și alte minuni era săvârșite. Un spirit de mijlocire se dădea pe față, chiar așa cum s-a manifestat înainte de Ziua Cincizecimii. … Inimi erau convinse prin puterea Duhului Sfânt.” Mărturii pentru Biserică, Vol. 9, 126

Principalul obiectiv al rugăciunilor poporului lui Dumnezeu în acel timp va fi să primim mai mult din Isus, mai mult din umplerea Duhului lui Dumnezeu. Dorința serioasă a inimii se va schimba. În loc să se concentreze asupra păcatului și să-și plângă eșecurile, ei vor implora „să-L cunosc pe El” (Filipeni 3:10). Ei au descoperit adevărul minunat – a-L cunoaște pe Isus este biruință. Această „cunoaștere” vine prin umplerea cu Duhul Sfânt. Victoria vine prin a învăța cum să-L lași pe Isus să-Și trăiască biruința în credincios. Biruința vine prin experimentarea deplină a neprihănirii prin credință.

Hristos Își va termina lucrarea pe acest pământ. Suntem cu toții invitați să participăm la apogeul ei glorios. Totuși, singurul mod în care vom putea lucra cu succes cu Hristos în această lucrare este să-L lăsăm pe El să lucreze în și prin noi prin umplerea Duhului. Singurul mod în care îl putem lăsa pe Hristos să-Și trăiască viața neprihănită în noi este prin umplerea cu Duhul Sfânt. Acesta este motivul pentru care Pavel ne-a poruncit cu atâta tărie „să fim plini de Duhul” (Efeseni 5:18)

Întrebări pentru discuție:
 1. Ce se întâmplă în viața credinciosului atunci când el primește botezul Duhului Sfânt, conform textele următoare? • Ioan 14:17-18 • 1 Ioan 3:24
 2. Când va veni Isus, cu cine vor semăna credincioșii? • 1 Ioan 3:2
 3. Cum a descris Pavel relația sa cu Isus? • Galateni 2:20
 4.  Ale cui dorințe le va dezvolta credinciosul umplut de Duhul Sfânt? • Filipeni 2:5 
 5. Care sunt cele două pasiuni ale lui Hristos pe care le va primi credinciosul umplut cu Duhul Sfânt? • Psalmul 40:7-8 • Luca 19:10 
 6. Enumerați alte calități pe care Isus le-a avut și pe care creștinul umplut cu Duhul Sfânt le va avea și el. • Galateni 5:22-23
 7. Cum descrie Ellen White schimbarea care are loc în credinciosul care primește botezul Duhului Sfânt?
 8. Ce a spus Isus că vor face urmașii Săi? • Ioan 14:12
 9. Ce se întâmplă pe acest pământ când fiii lui Dumnezeu se manifestă pe deplin? • Apocalipsa 18:1
 10. Ce este slava lui Dumnezeu? • Exodul 33:18-19 • 2 Corinteni 3:18
 11. Ce semne ale slujirii a spus Domnul Isus că vor însoți pe credincioșii plini de Duhul Sfânt? • Marcu 16:15-18
 12. Profeția Domnului Hristos cu privire la credincioșii care vindecau pe bolnavi a fost exactă? • Faptele Apostolilor 5:15-16
 13. Ce anume s-a întâmplat în biserica creștină de a făcut ca minunile să înceteze?
 14. Care este singura speranță pentru creștinii din zilele din urmă de a ieși din starea lor laodiceană?
 15. Ce este descris Hristos făcând în avertismentul lui Dumnezeu lui Dumnezeu către laodiceni? •Apocalipsa 3:20
 16. Cum deschid credincioșii laodiceni ușa inimii și Îl lasă pe Hristos să intre pe deplin în viața lor? • 1 Ioan 3:24
 17. Ce descrie Ellen White că se va întâmpla atunci când creștinii laodiceni vor primi botezul Duhului Sfânt și Îl vor lăsa pe Isus să trăiască pe deplin în ei?
 18.  Care va fi dorința primordială a creștinilor plini de Duhul Sfânt din zilele din urmă? • Filipeni 3:10
 19. De ce este atât de importantă „cunoașterea” Domnului Hristos? • Ioan 17:3
 20. Ce le-a spus Domnul Hristos celor care nu erau pregătiți să-L întâlnească atunci când se va întoarce? • Matei 7:23; 25:12
  21. Ce le poruncește Pavel tuturor creștinilor să facă? • Efeseni 5:18
Cereri de rugăciune

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru ca Dumnezeu să conducă biserica și pe tine să trăiți pe deplin prezența vie a lui Hristos în fiecare zi.
 • Numele de pe lista ta de rugăciune

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *